REKRUTACJA ONLINE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Warsaw Aesthetic Academy Hoa Dessoulavy-Śliwińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazachskiej 1/89.
2. Przedstawicielem Administratora jest Hoa Dessoulavy-Śliwińska, e-mail info@warsawaestheticacademy.com
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podanie danych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Warsaw Aesthetic Academy Hoa Dessoulavy-Śliwińska oraz odmowa zgody na uczestniczenie w organizowanych szkoleniach przez Warsaw Aesthetic Academy Hoa Dessoulavy-Śliwińska
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane.
7. Jako administrator Pana/Pani danych, zapewniamy prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Pana/Pani danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/Pani
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaje Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Pani danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.